Privacy verklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Onze praktijk streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij gaan daarbij vertrouwelijk om met de informatie die u ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

In het kader van de uitvoering van uw behandeling laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden.

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

Anamnese:

Grondslag voor de gegevensverwerking

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een zogenaamde juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor uw behandeling. Deze grondslag vindt u in artikel 9 lid 2 sub h van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het zal duidelijk zijn dat wij zonder de hierboven beschreven persoonsgegevens niet in staat zijn om u een goede medische zorg te geven. Als wij uw persoonsgegevens niet (meer) mogen verwerken, dan kan dat dus ook tot gevolg hebben dat wij uw behandeling moeten stopzetten.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Wij verwerken in dit geval niet uw medische gegevens; enkel uw contactgegevens worden gebruikt. Deze grondslag vindt u in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Bronnen

Voor die persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u krijgen, hebben wij de volgende bronnen:

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in principe alleen aan derden indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Verstrekking zonder toestemming vindt plaats in de volgende gevallen:

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doelen, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaringstermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Daarnaast houden wij ook nog rekening met bewaartermijnen uit andere wetten en regels.

Uw rechten

Wanneer wij persoonsgegevens van u hebben, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt uw verzoek bij ons telefonisch indienen op 023-5313158 of per email op info@orthodontistenhaarlem.nl. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegeven.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Alle wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend gemaakt worden. Wij raden u daarom aan om onze website regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om op welke manier dan ook automatische beslissingen te nemen omtrent uw behandeling. Er is dus geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in artikel 22 van de AVG.

Onze contactgegevens

Formeel zijn de praktijkeigenaren de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

Voor al uw vragen en opmerkingen over privacy en bescherming van uw persoonsgegevens in onze praktijk kunt u hier terecht:


Cookie verklaring

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor het meten van website-verkeer via Google Analytics. Bij het meten worden geen persoonlijke of naar-persoon-herleidbare data opgeslagen.

De cookies voor Google Analytics kunt u herkennen aan de naam _ga*.


Maandag t/m vrijdag 08:00-16:30
Telefonisch: 08:00-12:00 & 14:00-16:00

Dreef 10, 2012 HR Haarlem
023 531 3158
info@orthodontistenhaarlem.nl